قالب وبلاگ
تربیت بدنی

تربیت بدنی
اخبار و جزوات علمی ورزشی
نويسندگان

   "عضلات سروصورت "

 • عضله پشت سریپیشانی
 • عضلات حلقوی لبها
 • عضلات حلقوی چشمها
 • عضلات کره های چشمها
 • عضلات رجلی خارجی
 • عضلات رجلی داخلی
 • عضله گیجگاهی
 • عضله ماضغه

"عضلات گردن"

 • عضله پوستی گردن
 • عضله جناغی چنبریپستانی
 • عضلات نردبانی : ( 3 جفت می باشد نردبانی قدامی ، نردبانی میانی ، نردبانی خلفی )
 • عضله طویل گردنی
 • عضله طویل راسی
 • عضله راست راسی قدامی
 • عضله راست راسی جانبی


"عضلات تنه"

الف)عضلات خلفی تنه 

 • ذوزنقه
 • پشتی بزرگ
 • متوازی الاضلاع
 • گوشه ای
 • دندانه ای خلفی فوقانی
 • دندانه ای خلفی تحتانی
 • پشتی دراز
 • مربع کمری

ب)عضلات قدامی تنه 

 • عضلات ناحیه سینه
 • سینه ای بزرگ   
 • سینه ای کوچک
 • تحت ترقوه ای 
 • دندانه ای بزرگ
 • عضلات بین دنده ای
 • عضلات ناحیه شکم

 • مورب خارجی
 • مورب داخلی
 • عرضی شکم
 • راست شکم


"عضلات مفصل شانه"

الف)عضلات خلفی

 • دلتوئید
 • عضله فوق خاری
 • عضله تحت خاری
 • عضله گرد کوچک
 • عضله گرد بزرگ

ب)عضلات قدامی

 • عضلات تحت کتفی
 • عضله غرابیبازویی


"عضلات اندام فوقانی"

شامل بازو ، ساعد و عضلات دست می باشد


"عضلات بازو"

الف)عضلاتی که باعث خم شدن ساعد روی بازو می شود 

 • دو سر بازو
 • بازویی قدامی

ب)عضلاتی که باعث باز شدن مفصل آرنج می شود 

 • سه سر بازو
 • سه گوش آرنجی


"عضلات ساعد"

 • عضلات بخش قدامی ساعد 

  الف) طبقه سطحی

 • عضله درون گرداننده مدور
 • عضله زند اعلائی قدامی
 • عضله کف دستی طویل
 • عضله زند اسفلی قدامی
 • عضله تا کننده سطحی انگشتان

  ب) طبقه عمقی

 • عضله درون گرداننده مربع
 • عضله تا کننده دراز شست دست
 • عضله تا کننده عمقی انگشتان
 • عضلات بخش خلفی ساعد


الف) زنداعلائی

 • عضله برون گرداننده دراز ( بازوییزند اعلائی )
 • عضله باز کننده مچ دستی طویل ( زند اعلائی خلفی )
 • عضله باز کننده مچ دستی کوتاه

  ب) زند اسفلی

 • عضله باز کننده انگشتان 
 • عضله باز کننده انگشت کوچک
 • عضله باز کننده مچ دستی ( زند اسفلی خلفی )
 • عضله برون گرداننده کوتاه
 • دورکننده طویل شست
 • باز کننده کوتاه شست
 • باز کننده طویل شست
 • باز کننده انگشت سبابه


"عضلات دست "

  الف) عضلات برجستگی تنار

 • دورکننده کوتاه شست
 • خم کننده کوتاه شست
 • متقابله شست
 • نزدیک کننده شست دست

  ب) عضلات برجستگی هیپوتنار

 • کوتاه کف دستی
 • دورکننده انگشت کوچک
 • خم کننده کوتاه انگشت کوچک
 • متقابله انگشت کوچک

  ج) عضلات فرورفتگی دست

 • عضلات دودی (4 تا )
 • عضلات بین استخوانی (8 تا ) : به دو گروه پشت دستی (4 تا ) و کف دستی (4 تا ) تقسیم می شود.


"عضلات اندام تحتانی"

شامل لگن خاصره ، ران ، ساق پا و پا می باشد.


"عضلات لگن خاصره "

  الف) قدامی

 • سوئز بزرگ
 • سوئز کوچک 
 • عضله خاصره ای

  ب) خلفی 

 • سرینی بزرگ
 • سرینی میانی
 • سرینی کوچک
 • کشنده پهن نیام
 • گلابی شکل
 • سدادی درونی
 • سدادی برونی
 • توامی زبرین
 • توامی زیرین
 • مربع رانی


"عضلات ران "

  الف) قدامی ران

 • چهار سر ران ( پهن جانبی ، پهن میانی ، پهن داخلی ، راست رانی )
 • عضله خیاطه

  

ب) خلفی ران = همسترینگ

 • نیم غشایی
 • نیم وتری
 • دو سر رانی

  ج) داخلی ران

 • شانه ای
 • نزدیک کننده طویل
 • نزدیک کننده کوتاه
 • نزدیک کننده بزرگ
 • راست داخلی


"عضلات ساق پا "

  الف) خلفی

 • دوقلو  
 • نعلی  
 • کف پایی 
 • رکبی
 • خم کننده طویل انگشتان
 • ساقی خلفی
 • خم کننده طویل شست پا

  ب) قدامی

 • باز کننده طویل انگشتان پا
 • نازک نی ای طرفی
 • باز کننده طویل شست پا
 • ساقی قدامی

  ج) جانبی

 • نازک نی ای طویل
 • نازک نی ای کوتاه


"عضلات پا "


  الف) عضلات پشتی پا

  • عضله باز کننده کوتاه انگشتان پا

  ب) عضلات کف پا

  • داخلی
 • دور کننده شست پا
 • خم کننده کوتاه شست
 • نزدیک کننده شست پا
  • جانبی
 • عضله دور کننده انگشت کوچک
 • خم کننده انگشت کوچک
 • متقابله انگشت کوچک
  • میانی
 • خم کننده کوتاه انگشتان 
 • مربع کف پایی 
 • عضلات دودی پا
 • عضلات بین استخوانی : استخوانی پشتی ( 4 تا ) و استخوانی کفی ( 3 تا )

[ هشتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 20:33 ] [ علی سنجر ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

هدف این وبلاگ درج متون علمی با گرایش تربیت بدنی می باشد.با نظرات ارزشمند خود ما را در این مهم یاری دهید.
امکانات وب